Ziekte & verlof

Welkom bij Talent.nl

Ziekte & verlof

Terug


Ziekmelding


Bij ziekte indien mogelijk voor 8.30 uur doorgeven.

De Schoolarts en jeugdzorg vragen van het onderwijs om melding te doen van leerlingen die vaker dan 6x een dag(deel) afwezig zijn i.v.m. ziekte. 


Aanvraag verlof

Extra verlof moet schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur van de school. U kunt hiervoor een verlofaanvraagformulier bij de leerkracht aanvragen of dit formulier downloaden van onze website.

Eén keer per schooljaar kan ten hoogste 10 dagen extra verlof gegeven worden, als de ouders vanwege hun beroep (bijv. horeca, agrarische sector, toerisme) niet in de schoolvakanties weg kunnen. Dit moet worden aangetoond door een werkgeversverklaring. Dit extra verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. Als het verlof meer dan 10 dagen betreft, mag de directeur dit niet geven. Dit moet dan gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Meppel. Soms kan de afwezigheid van het kind noodzakelijk zijn in verband met ‘gewichtige omstandigheden’.

U kunt hierbij denken aan het bijwonen van een huwelijk, een huwelijksjubileum of een begrafenis in de naaste familie.


We willen u vragen bezoeken aan huisarts, tandarts, etc. zoveel mogelijk na schooltijd af te spreken.

Als blijkt dat ongeoorloofd extra verlof is opgenomen, moet de directeur, volgens de leerplichtwet, hiervan melding doen bij de leerplichtambtenaar.

Het naleven van de Leerplichtwet wordt door de gemeente Meppel streng gecontroleerd!


Leerplichtambtenaar in Meppel

De leerplichtambtenaren van de gemeente Meppel werken in de organisatie ‘Recht op Leren’.

Niet alleen de school, maar ook ouders of verzorgers en de leerling zelf kunnen contact met hen opnemen.

Alle informatie staat op http://www.rechtopleren.nl

Contact: '0528-291403


Wilt u de leerplichtambtenaar schrijven?

Adresseer uw brief dan aan:


Recht op Leren

Postbus 20.000

7900 PA Hoogeveen                   E-Mail: melding@rechtopleren.nl

Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel