PCBO/ Medezeggenschapsraad

Welkom bij Talent.nl

PCBO/ Medezeggenschapsraad

Terug

Talent.nl is een dependance van de Kon. Beatrixschool en behoort tot de scholen van stichting PCBO Meppel.

(stichting voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs Meppel)

Directeur- Bestuurder PCBO Meppel:

Dhr. H. Langhorst

Stichting PCBO Meppel (Protestants Christelijk Basis Onderwijs Meppel)

Postadres:          Postbus 474
                               7940 AL Meppel
Bezoekadres:    Leonard Springerlaan 39, 7941 GX, Meppel
telefoon:            0522-247136
e-mail:                 directie@pcbomeppel.nl               secretariaat@pcbomeppel.nl

website:             www.pcbomeppel.nl

Bestuur en management

In het kader van de wet Goed Bestuur moet een schoolbestuur de functies van ‘bestuur’ en ‘intern toezicht’ te scheiden.  PCBO Meppel werkt met een Raad van Toezicht (RvT), die als taak heeft erop toe te zien dat de doelen van PCBO Meppel  worden gehaald en onaanvaardbare risico’s worden vermeden. De toezichthoudende bevoegdheden zijn neergelegd bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen. Zo mogelijk bestaat de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht uit ouders/verzorgers van kinderen, die op de scholen van PCBO Meppel zitten. Bij een vacature voor de RvT kunnen kandidaten solliciteren n.a.v. een advertentie, die o.a. via de scholen wordt verspreid. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft het recht op een bindende voordracht voor 1 zetel in de Raad van Toezicht.

De bestuursrol wordt uitgevoerd door het College van Bestuur (bij PCBO Meppel is dat 1 persoon), ook wel directeur-bestuurder genoemd. Herman Langhorst. De directeur-bestuurder van PCBO Meppel, heeft de bestuursbevoegdheden en heeft als taak om de doelen van PCBO Meppel te realiseren en te bewaken en om de onderwijskwaliteit te bevorderen. De Raad van Toezicht bepaalt de grenzen waarbinnen de bevoegdheden van de directeur-bestuurder moeten worden uitgeoefend. Die grenzen zijn vastgelegd in een toezichtkader.

De Raad van Toezicht van PCBO Meppel zit er niet voor zichzelf, maar voert het toezicht uit namens

de ouders die bewust (op basis van identiteit en/of kwaliteit) er voor hebben gekozen hun kinderen op een school van PCBO Meppel in te schrijven. Aan deze ouders moet  de Raad van Toezicht verantwoording afleggen. Dit zijn de huidige ouders van de leerlingen op de scholen, maar het zijn ook de ouders die dat in het verleden deden en die dat in de toekomst gaan doen. De Raad van Toezicht zal in dialoog met deze ouders periodiek vaststellen of het onderwijs dat wordt gegeven nog spoort met hun wensen en behoeften. Een belangrijke gesprekspartner daarvoor is natuurlijk de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin ouders van alle scholen van PCBO Meppel zijn vertegenwoordigd.

Bij de keuze voor het Raad van Toezichtmodel is besloten om de vereniging van PCBO om te zetten naar een stichting.  De stichting kent geen leden. Het toezicht, dat eerst door de leden van de vereniging werd gedaan, wordt nu uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

In de statuten van de stichting PCBO Meppel is de identiteit gewaarborgd.  In artikel 2 worden doel en grondslag beschreven.Artikel 2.

De stichting heeft als doel de oprichting en instandhouding van scholen voor protestants-christelijk primair onderwijs in Meppel en omgeving.

De stichting beoogt dit doel te bereiken door:

  • onderwijs te doen geven op protestants-christelijke grondslag;
  • samenwerking te zoeken in alles wat tot de belangen van het christelijk onderwijs behoort;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelstelling in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen en als inspiratiebron de Bijbel als Gods woord.
  • De stichting beoogt niet het maken van winst


Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel